Onze verkiezingsslogans “Met rkd ga je verder” van 2012 en “Gewoon verder met rkd” van 2018 vloeien naadloos in elkaar over. Het is een symbolische keuze waarmee wij iedereen in Ruiselede willen duidelijk maken dat wij willen verder gaan met ons beleid. We hebben de vorige jaren heel wat gerealiseerd: dat kon u lezen in onze laatste realisatiekrant. Andere zaken zijn al opgestart, zijn lopende of zitten nog in de pijplijn. Dus ons werk is nog niet af! Het meerjarenplan voor wegenaanleg met gescheiden rioleringsstelsel en de aanleg van fietspaden, de bouw van een technische loods en het brandweerarsenaal, het plaatsen van een sanitair blok, de dorpskernvernieuwing in Doomkerke, het inplannen van een cultuurzaal… het zijn maar enkele items die we zelf goed willen afwerken. Wij blijven gaan voor een beleid gesteund op continuïteit.

We zijn als landelijke gemeente zeker niet voor een fusie: de Ruiseledenaar ligt er niet wakker van en zit er duidelijk niet op te wachten. Wat in de toekomst van hogerhand zal opgelegd worden is echter onduidelijk. In de komende legislatuur willen we daarom verder investeren in de eigenheid van Ruiselede met zijn drie hechte woonkernen. We willen al onze financiële middelen aanwenden voor de uitbouw van onze gemeente met aandacht voor wegen, voorzieningen en faciliteiten allerhande: wat we als gemeente hebben, kan ons niet worden afgepakt.

Gelegen tussen Aalter, Tielt en Wingene willen we toch niet tot een gemeentelijk eiland evolueren. Via intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met onze buren en in de ruime regio (politiezone, brandweerzone, MIDWEST,…) versterken wij onze mogelijkheden en de dienstverlening voor de inwoners van Ruiselede.

Met rkd kiezen we in de komende legislatuur voor continuïteit, voor de verderzetting van zoveel actiepunten. Veel acties en verantwoordelijkheden die we “gewoon” reeds lang ondernemen en opnemen.

Er komt op korte termijn veel woongelegenheid bij in Ruiselede. Als gemeentelijke overheid hebben we hier een cruciale taak om betaalbaar en comfortabel wonen voor iedereen te garanderen. Ook onze senioren hebben recht op een kwaliteitsvolle comfortabele oude dag. Dat willen wij waarmaken. Met een brede dienstverlening van het Sociaal Huis willen we aan iedereen met een eigen draagkracht tegemoetkomen.

Mobiliteit en basisbereikbaarheid, landbouw, cultuur, onderwijs en jeugd, sport en recreatie zijn thema’s waar we verder willen aan werken.

Met de nieuwe ambachtelijke zone is de economische activiteit al toegenomen.

Een nieuwe cultuurzaal in het centrum kan de aanzet zijn om horeca e.a. terug te halen naar het centrum.

Het gemeentelijk beleid wordt gedragen door een modern en transparant bestuur, dat toch laagdrempelig is en dicht bij de inwoners staat. Het bestuur staat open voor tussentijdse evaluaties en bijsturingen van het beleid en het masterplan door communicatie en participatie. Door de professionalisering/digitalisering van de gemeentelijke administratie wordt communicatie toegankelijker. Participatie wordt constructief als er naast de klassieke adviesraden ook samenspraak tot stand komt met het middenveld, in het verenigingsleven en de buurtwerking.

Maar we zijn ambitieus en willen nog verder gaan.

Een aantal grotere projecten zien wij als een uitdaging voor de komende legislatuur. Het worden onze prioriteiten, vastgelegd in onderbouwde dossiers en rekening houdend met de eindigheid van de financiële middelen.

De rkd-ploeg maakt zich sterk dat dit hele toekomstbeleid mogelijk is zonder de belastingen te verhogen (6,5 %) omdat we in het verleden een geruststellende financiële reserve hebben aangelegd.

Wij rekenen op uw stem en uw steun om rkd te laten verder bouwen aan de toekomst van Ruiselede.

Greet De Roo

Programma (PDF) Realisaties 2013 – 2018 Kandidaten (PDF)

 

Programma 2018

Mobiliteit, vervoer & verkeersveiligheid

 • Bij de heraanleg van wegen concreet rekening houden met de veiligheid van fietsers en voetgangers
 • Heraanleg Pensionaatstraat, eventueel als fietsstraat, na overleg en grondig onderzoek
 • Onderhandelen met ‘De Lijn’ om het openbaar vervoer beter af te stemmen op de noden van de Ruiseledenaar
 • Zoeken naar plaatselijke alternatieven om de basisbereikbaarheid te garanderen o.a. taxicheques voor jongeren.
 • Fietsverbinding Ruiselede-Beernem aanleggen, gekoppeld aan rioleringswerken.
 • Onderhoud bestaande fietspaden en voetpaden obstakelvrij maken. Garanderen van een rolstoelvriendelijk en kindvriendelijk parcours in het centrum.
 • Terugdringen van het sluipverkeer en meer controle op snelheid.
 • Dorpskernvernieuwing in Doomkerke en aanpak van de directe omgeving van kerk en school. Een gecombineerde aanpak van verkeer, parkeerplaatsen en omgeving
 • Behoud van het gratis parkeren in Ruiselede en aandacht voor de parkeermogelijkheden in het centrum bij nieuwe bouwprojecten.

Openbare werken

 • De aanleg van een gescheiden riolering in de Brandstraat en in de Bruggesteenweg in samenwerking met watermaatschappij Aquafin en Farys.
 • Afwerking van het traject Klaphulle–Beernem met aanleg van fietspaden.
 • Heraanleg tweede deel van de Aalterstraat (vanaf de ring) met o.a. aanleg van voetpaden.
 • Heraanleg van landbouwwegen met bermversterking in milieuvriendelijk en waterdoorlatend materiaal.
 • Systematisch verder onderhoud van gebouwen en wegen en hierover de inwoners tijdig informeren.
 • Bouw van een nieuwe loods voor de technische diensten van de gemeente op de aangekochte grond in de ambachtelijke zone zodat de diensten gecentraliseerd worden op één locatie.
 • Onderzoek en stappen zetten voor verdere waterberging (Bruggestraat) bij zware regenoverlast.

Onderwijs & Jeugd

 • Financieren van voor- en naschoolse kinderopvang.
 • Ook in de toekomst de factuur van het schoolzwemmen van de lagere school en Sancta Maria integraal betalen.
 • Inschakelen van de sportfunctionaris en gratis ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur voor de organisatie van sportblokken op de lagere school.
 • Gratis ter beschikking stellen van fluorescerende jasjes voor kinderen en nieuwe middelen voor verkeersveiligheid introduceren.
 • De samenwerking verder zetten met de Academie Muziek, Woord en Dans Aalter zodat de jeugd de mogelijkheid heeft om aan muziek, dans en woordkunst te doen.
 • De Techniek Academie (op woensdagnamiddag), als nieuwe uitdaging, de nodige ondersteuning bieden.
 • Stimuleren van sociale projecten en milieuprojecten van de middelbare school Sancta Maria (rookvrije klassen, …).
 • De vakantieopvang “Stekelbees” en vakantiewerking “Maboe” verder organiseren.
 • Organiseren van speelstraten tijdens de zomervakantie.
 • Subsidiëring van het fruitpakket op jeugdkampen.
 • Samenwerking met de school van Doomkerke om de site “oudemannenhuis” om te bouwen tot een multifunctioneel gebouw met mogelijkheden voor de school, kinderopvang en sanitaire en andere voorzieningen ten behoeve van fiets- en wandeltoerisme. Voor het plaatselijk verenigingsleven wordt vergaderruimte
  voorzien.
 • Het onderhoud van de jeugdlokalen optimaliseren in samenspraak en samenwerking met de betrokken jeugdverenigingen en de jeugdraad.
 • De jeugd laten meegroeien in het digitale tijdperk met gebruik van sociale media en installatie van wifi in de lokalen.
 • Aandacht voor uitgebreide communicatie met de jeugd door het regelmatig organiseren van overleg (een speak up box) met alle betrokken partijen, ook eventueel geëngageerde ouders.

Veiligheid

 • IJveren voor een misdaadvrije gemeente door medewerking aan sensibiliseringsacties van de politie rond veiligheid in en rond de eigen woning.
 • Verdere ondersteuning van het Buurt Informatie Netwerk (BIN) en bijdrage tot de aankoop van ANPR-camera’s in de politiezone om in- en uitgaand verkeer te screenen.
 • Ondersteuning van de verkeersveiligheid aan de school door o.a. subsidiëring van de opleiding tot gemachtigd opzichter.
 • Bouw en inrichting van een nieuw brandweerarsenaal op de aangekochte grond in de ambachtelijke zone.

Wonen

 • Actualiseren en verduidelijken van de bestaande informatie rond energiebesparende investeringen, bestaande premies, groepsaankopen energie en zo mogelijk aanvullen met gemeentelijke renovatiepremies.
 • Actief samenwerken met sociale huisvestingsmaatschappijen en privé-ondernemers ter bevordering van de woongelegenheid.
 • Aandacht voor nieuwe evoluties in het woonbeleid, ruimtelijke ordening en verbetering van het ruimtelijk rendement.
 • Externe dienstverlening door de woonwinkel en andere partners in het OCMW verder mogelijk maken.
 • De samenwerking met het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor bestendigen en meer bekendheid geven.
 • Gerichte sociale ondersteuning bieden aan sociaal kwetsbare groepen bij de beheersing van de energie- en waterfactuur en voor OCMW-klanten blijven ijveren voor een menswaardige minimumlevering van elektriciteit en gas.

Handel en economie

 • De overlast van aangekondigde rioleringswerken en wegenwerken zo minimaal mogelijk houden voor de zelfstandigen.
 • Aanvragen van vergunningen snel en adequaat behandelen.
 • Verder ondersteunen van middenstandsacties en lokale economie in samenwerking met UNIZO.
 • Aanmaak van een gemeentelijke Instagrampagina voor plaatselijke handelaars, voor promotie en aankondigingen.
 • Ondersteunen van startende ondernemingen met starterspremies.
 • Aanbod van gemeentelijke cadeaucheques (Ruislébons) te besteden bij plaatselijke handelaars.
 • Promotie van lokale producten bij gemeentelijke activiteiten, op provinciale beurzen en in het kennismakingspakket voor nieuwe inwoners.

Landbouw

 • Verder onderhouden van gemeentelijke waterlopen en grachten.
 • Landbouw bevestigen als duurzame schakel in de economie, kansen creëren voor verdere ontplooiing.
 • De schattingscommissie snel en efficiënt laten optreden bij schade aan gewassen veroorzaakt door weersomstandigheden of erkende natuurrampen.
 • Op een milieuverantwoorde manier de ophaling van landbouwfolie en -plastiek organiseren.
 • Rattenverdelging op een efficiënte manier aanpakken.
 • Ondersteuning van het project “Modder op de weg”.

Cultuur

 • De bouw van een cultuurcentrum op de site van het Polenplein op maat van een landelijke gemeente, met een aangepaste infrastructuur voor toneel, gastvoorstellingen, filmprojectie en voordrachten. In het ontwerp denken we ook aan een nieuw café, plaats voor ontmoeting en gesprek in het centrum van Ruiselede.
 • Financieel ondersteunen van verenigingen en het verder gratis gebruik van de gemeentelijke zalen en materialen.
 • Optimaliseren en aanpassen van de bestaande vergaderlokalen beantwoordend aan nieuwe noden: installatie van een kookeiland, kasten, wifi en multimediale voorzieningen.
 • De emigratie naar Amerika, het Amerikaplein, Café New York een plaats geven in het toeristisch pakket en de geschiedenis van Ruiselede.
 • Het verbroederingsproject met Kraśnik (Polen) verder uitbouwen en de driejaarlijkse uitwisseling met jongeren verder organiseren.
 • Een info- en ontmoetingsmoment voor nieuwe inwoners organiseren met aandacht voor aanbod aan cultuur en recreatieve mogelijkheden in de gemeente.
 • Plaatsing van boekenruilkastjes in de drie woonkernen.
 • De cultuurraad blijven waarderen als motor voor nieuwe en creatieve initiatieven.
 • Ondersteunen van straatfeesten en buurtwerking bijvoorbeeld “Dag van de buren”.

Sport, recreatie en toerisme

 • Verder onderhoud van de bestaande sporthal en andere sportaccommodaties.
 • Huidige tribune onderhouden of indien nodig vervangen.
 • Mits subsidiëring en in overeenstemming met het gekende masterplan blijft er ook ruimtelijk de mogelijkheid de site van de sporthal verder uit te bouwen.
 • Voorrang geven aan Ruiseleedse sportverenigingen om de sporthal te gebruiken.
 • De looppiste blijvend onderhouden en aanleg van een joggingpiste in het Parochieveldbos.
 • Vernieuwing van de verwarmingsinstallatie in de kleedkamers van FC Doomkerke.
 • Verdere organisatie van de Molendorploop in samenwerking met de sportraad.
 • Herhaling van een cursus EHBO voor begeleiders en trainers van alle sportverenigingen en de aankoop van extra defibrillators.
 • Senioren en andersvaliden aanmoedigen om te sporten en hun terreinen (petanque) verder onderhouden.
 • Sportclubs financieel en logistiek ondersteunen.
 • Alle stappen zijn gezet om de wandel- en fietspaden aan te leggen om de omgeving van ’t Disveld. De site wordt zo een volwaardige onthaalpoort van het landschapspark Bulskampveld. Verdere samenwerking met Westtoer voor de uitbouw van het landelijk toerisme.
 • Onderhoud van bewegwijzering en infopunten op wandel- en fietsroutes.
 • Onderhoud en plaatsing van speeltoestellen op een aantal sites.
 • De bouw van een hygiënisch en modern sanitair blok in het centrum van Ruiselede en bij noodzaak in de andere woonkernen.

Milieu

 • Promoten van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor goedkope leningen bij energiebesparende investeringen.
 • Afwerking van het “lichtplan” waarbij systematisch alle oude armaturen vervangen worden door ledverlichting. Hierdoor zullen we kunnen dimmen i.p.v. doven.
 • Voorzien van een uitlaatweide voor honden.
 • Verder investeren in beheer, openstelling en eventuele aankoop van groen- en natuurgebieden.
 • Streven naar meer biodiversiteit op gemeentelijke gronden in samenwerking met de milieuraad. Verder onderhoud van wegbermen met meer afvoer van maaisel.
 • Verder uitbouwen en handhaven van een verantwoord en klantvriendelijk afvalbeheer met IVIO.
 • Ondertekening van een asbestconvenant met IVIO voor de gesubsidieerde verwijdering van asbest. In de komende jaren kunnen particulieren, verenigingen en landbouwers daar volgens een verdeelsleutel van genieten.
 • Aanpak van sluikstorten en zwerfvuil door controles en met eventuele GAS-boetes.
 • Ondersteunen van en meewerken aan opruimacties van zwerfvuil.
 • Promoten van de evenementencontainer via gemeentelijke tussenkomst.
 • Ondersteunen van sorteren en composteren en begeleidende vormingsactiviteiten aanbieden. Promoten van aankoop van scharrelkippen om restafval tot een minimum te beperken.
 • Naaldcontainers ter beschikking stellen van diabetici en andere doelgroepen.
 • Aankoop van nieuwe middelen voor het onkruidvrij en proper houden van het openbaar domein en de gemeentelijke begraafplaatsen.

Domein Welzijn

 • In het nieuwe decreet voor lokaal bestuur werd vastgelegd dat OCMW’s politiek en ambtelijk grotendeels samengaan. De dienstverlening van het OCMW blijft gecentraliseerd in het Sociaal Huis. De gedeelde expertise aanwezig op de gemeente en bij het OCMW zal efficiënter kunnen aangewend worden om elkeen die aanklopt verder te helpen.
 • Onze eerste zorg gaat naar het verder bestaan van WZC Sint-Jozef in Ruiselede en de nood aan een moderne en aangepaste infrastructuur. Wij zullen als gemeentelijke overheid onze verantwoordelijkheid nemen en alle voorbereidende en noodzakelijke stappen zetten om de bouw mogelijk te maken, in samenwerking met de directie van de Woonzorgzone Curando Midden.
  Binnen het domein Welzijn gaat onze aandacht naar een aantal doelgroepen:

  1. Senioren
   Uitbreiding van het aanbod aan betaalbare seniorenwoningen. Op een constructieve manier verder samenwerken met ouderenadviesraad (GOAR).
   • De senioren actief betrekken in het beleid en hun deskundigheid en ervaring verzilveren.
   • Opleidingen aanbieden die senioren vertrouwd maken met nieuwe technologieën, tendensen en media. Informatie verstrekken op maat van de ouderen.
   • Het vrijwilligersnetwerk verder aanmoedigen en uitbreiden. Vrijwilligersbezoekjes aan +80-jarigen verder organiseren.
   • Initiatieven nemen en ondersteunen in het kader van het project “dementievriendelijke gemeente”
   • Verdere samenwerking met CURANDO om Den Tap uit te bouwen tot een buurtontmoetingscentrum met tal van faciliteiten.
   • Inzetten op projecten tegen vereenzaming en inschakeling van alerte buren.
  2. Zorgbehoevenden
   Het Sociaal Huis uitbouwen als aanspreekpunt voor thuiszorg door de inschakeling van een thuiszorgcoördinator.
   • Bestaande sociale diensten (WZC, LDC, DVC, OCMW) en andere thuiszorgdiensten meer laten samenwerken op gebied van thuiszorg.
   • Verder inzetten op onze eigen dienstverlening: poetsdienst, mindermobielencentrale en klusjesdienst.
   • Informatie verstrekken rond vroegtijdige zorgplanning en begeleiding i.v.m. jong-dementie.
   • De samenwerking met het Woonzorgcentrum Sint-Jozef verder zetten en uitbreiden met o.a. specifi eke aandacht voor de dementieafdeling.
   • Handhaven van de mantelzorgpremie volgens de zorggraad van de hulpbehoevende en de aanvullende premies en tegemoetkomingen om thuiszorg te stimuleren.
   • Organisatie van ontspanningsmomenten voor zorgbehoevenden en senioren (in samenwerking met Curando) zoals de geregelde marktbezoeken met de bus, (gratis ter beschikkingstelling van de bus met chauffeur), de jaarlijkse treinrit, duofiets…
  3. Jonge ouders en kinderen
   Verdere ondersteuning van kinderopvang, crèches en onthaalouders, met speelgoedkoffers, gratis huisvuilzakken, jaarlijkse fruitbons, jaarlijks ontbijt en een permanent vormingsaanbod.
   • Opnemen van een brugfunctie tussen scholen en ouders van kansarme gezinnen zodat kinderarmoede vroegtijdig kan aangepakt worden. Het Sociaal Huis wordt hierdoor ook het “Huis van het Kind”.
   • Organisatie van een Sinterklaasfeest.
  4. Sociaal en financieel zwakkeren
   Budgetbeleiding opnemen maar ook preventief werken door organisatie van vorming rond budgetbeheer, kostenverlaging, verantwoord aanwenden van nutsvoorzieningen in het woonhuis zodat facturen betaalbaar blijven.
   • Problemen vlugger detecteren door meer op huisbezoek te gaan.
   • Samenwerking met een jurist zodat op geregelde tijdstippen in het Sociaal Huis specifieke vragen kunnen beantwoord worden.
   • Dienstverlenende instellingen met sociaal karakter (Mivalti, De Toevlucht, Dynamica,…) verder financieel ondersteunen, evenals andere instellingen, bijvoorbeeld LOGO voor projecten rond gezondheidsbeleid (Charter Gezonde Gemeente).
  5. MinderheidsgroepenMeer inzetten op integratie van anderstaligen, voornamelijk EU-burgers, in de gemeente.
   • Gelijke kansen en rechten bewaken voor holebi’s en transgenders in de gemeente zoals vastgelegd in het ondertekende “Regenboogcharter”.