Realisatiekrant 2013 -2018

Vooraf: Je kan de realisaties ook downloaden in PDF formaat.

Met de slogan “met rkd ga je verder” stapte rkd vol vertrouwen naar de vorige verkiezingen in 2012. De slogan deed enerzijds een beroep op de kiezers om rkd opnieuw het volle vertrouwen te geven om Ruiselede krachtdadig te besturen tot eind 2018. Anderzijds hield deze slogan een blijvende opdracht in voor de rkd-groep. Met de ervaring en de kennis van zaken, opgebouwd in de vorige legislaturen, zette het rkd-bestuur de verdere stappen die een gemeentelijk beleid nodig heeft.
De beleidsplannen werden uitgeschreven in een programmaboekje dat nog altijd terug te vinden is op de website. Halfweg de legislatuur werd al eens een round-up gepubliceerd van de reeds afgewerkte programma-punten. (rkd-krant van augustus 2016).
Wij kozen voor een beleid dat niet bol staat van grote projecten: er werd een weloverwogen keuze gemaakt voor prioritaire noden, vastgelegd in onderbouwde dossiers en rekening houdend met de eindigheid van financiële middelen.
Bij het uittekenen van het meerjarenplan werden deze prioriteiten gesteld. Eén daarvan was mobiliteit en verkeersveiligheid met bijzondere aandacht voor de zwakke weggebruiker. Het zware verkeer is geweerd uit het centrum en het is aangenaam en veilig fietsen langs de vele kilometers fietspaden, die er bijkwamen richting Beernem en Wingene. Wij zien het als één van onze mooiste realisaties, samen met de ontwikkeling van het bedrijventerrein tussen N37 en de Bundingstraat waar de economische activiteit van de gemeente opbloeit in een twintigtal bedrijven.

In een steeds uitdagender wereld zijn er echter ook altijd mensen die het moeilijker krijgen. De dienstverlening van het OCMW, gecentraliseerd in het Sociaal Huis, werd concreet en efficiënt uitgebouwd ter ondersteuning van elkeen die aanklopt. De komst van het Lokaal Dienstencentrum hebben wij ten volle ondersteund en onze bezorgdheid voor het behoud van het Woonzorgcentrum in concrete stappen omgezet.
Maar er gebeurde nog zoveel meer op gebied van handel en nijverheid, uitbouw van communicatie en participatie, cultuur, sport, milieu, landbouw en natuur, jeugd en onderwijs, seniorenwerking, wegen- en andere infra-structuurwerken, verfraaiing van de gemeente…
Wij zijn fier op het afgelegde parcours dat binnen een gezond financieel kader werd afgewerkt, zonder verhoging van de belastingdruk voor de Ruiseledenaar.
Aan het einde van deze bestuursrit (dit parcours?) waren er zelfs nog financiële reserves om een aantal kleinere projecten sneller op te zetten en af te werken. (bijvoorbeeld de vernieuwing van de voetpaden in de Poekestraat).
“Aan de toog van café De Boltra weten ze het al langer: de Ruiseledenaars zijn erg tevreden over hun gemeente”: dit is de beginzin van de tevredenheidsenquête van de inwoners van de Vlaamse gemeenten in “De Standaard” (voorjaar 2018).
Het is goed om dat te lezen en het doet ons hoopvol uitkijken naar de komende verkiezingen. Wij hopen dat die tevredenheid door de kiezer wordt omgezet in het vertrouwen dat u aan ons beleid geeft, vandaag en morgen en nog vele jaren in de toekomst!
Ondertussen trakteren wij u op een bloemlezing van realisaties tussen 2013 en 2018!

 

  • Mobiliteit, vervoer & verkeersveiligheid

   Binnen het uitgetekende meerjarenplan 2013 – 2018 mobiliteit en verkeersveiligheid heeft rkd prioritaire aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker. Het zware verkeer is geweerd uit het centrum. Het éenrichtingsverkeer in de Bruggestraat en Pensionaatstraat en de 30-km zone dragen bij tot een rustiger dorpskern. Met fierheid zien we hoe het ondertussen aangenaam en veilig fietsen is langs de vele kilometers fietspaden, die er bijkwamen richting Beernem en Wingene. Het is een van onze mooiste realisaties!

   Er werd ook werk gemaakt van:

   • Het hervullen van de voegen tussen de kasseistroken in het centrum zodat het daar nu ook beter fietsen is.
   • Het onderhoud van bestaande fietspaden.
   • Onderhandelingen met ‘De Lijn’ om het openbaar vervoer meer af te stemmen op de bestaande noden. Voor hen, die de overstap maken naar het middelbaar onderwijs wordt een gratis Buzzy Pass abonnement voorzien.
   • De verdere faseplanning voor de fietsverbinding Ruiselede-Doomkerke gekoppeld aan rioleringswerken.
   • De realisatie van de dorpskernvernieuwing in Kruiskerke .
   • Het afsluiten van de Bundingstraat en de aanleg van de nieuwe ontsluiting voor de ambachtelijke zone met aanhoudende onderhandelingen met het Vlaams Gewest voor een veiliger N 37.
   • De aanleg van een parking voor 30 wagens op de site Majesticplein.
  • Sociale zaken en OCMW

   Het Sociaal Huis, een open loket, ‘ombudsdienst’ voor OCMW en gemeente, werd steeds drukker bezocht. Senioren, personen met een beperking, ouders op zoek naar kinderopvang, mantelzorgers en vele anderen kregen daar antwoord op hun vragen of werden doorverwezen (verdergeholpen?)
   Het recht om langer en kwaliteitsvol zelfstandig te blijven wonen, creëert een nood aan nieuwe diensten, die maximaal moeten ingevuld worden en die wij met waarderingstoelagen aanmoedigen.

   Er werd ook werk gemaakt van:

   • Uitbreiding van het personeelsbestand van het Sociaal Huis
   • Investering in vorming van het personeel.
   • Aanpassing van de locatie ter bescherming van de privacy van de cliënt
   • Uitbreiding van de dienstverlening van de mindermobielencentrale met een wachtdienst in het weekend. Daarenboven werd een eigen busje aangeschaft, voor vervoer naar het centrum bij activiteiten en op marktdagen. De aangekochte Fun2Go duofiets brengt mensen met mobiliteitsbeperkingen opnieuw op plaatsen in hun vroegere Ruiselede.
   • Verderzetting van de samenwerking met het Woonzorgcentrum Sint-Jozef en uitbreiding met o.a. specifieke aandacht voor de dementieafdeling.
   • Aanpassing van de voorwaarden van de mantelzorgpremie volgens de zorggraad van de hulpbehoevende en de aanvullende premies en tegemoetkomingen. ( = Niet zo duidelijk)
   • Installatie van brievenbussen van de verschillende mutualiteiten in Ruiselede, Kruiskerke en Doomkerke.
   • Verdere financiële ondersteuning van dienstverlenende instellingen met sociaal karakter zoals Mivalti, Dynamica,…) en bestendiging van de samenwerking met LOGO voor projecten rond gezondheidsbeleid.
   • Continuering van ondersteuning van kinderopvang, crèches en onthaalouders met speelgoedkoffers, gratis huisvuilzakken en permanent vormingsaanbod.
  • Openbare werken

   De werken aan de Ruiseleedse wegen leidden tot een groot aantal omleidingen, maar het ging vooruit. De heraanleg van de Bruggestraat, Bruggesteenweg en Wingenesteenweg springen daarbij het meest in het oog. Samen met de aanpalende straten werd in deze straten en conform de wetgeving een gescheiden riolering aangelegd, in samenwerking met watermaatschappij Aquafin.

   Onderhouds- en herstellingswerken aan andere wegen en heraanleg van landbouwwegen met bermversterking in milieuvriendelijk en waterdoorlatend materiaal kregen ook de nodige aandacht. Met bijzondere aandacht voor de voetgangers werden al heel wat voetpaden hersteld of, zoals in de Poekestraat, heraangelegd.

  • Onderwijs & Jeugd

   Kinderen en jongeren zijn de toekomst van elke gemeente. Daarom investeert rkd voortdurend in onderwijs, kinderopvang en ontspanningsmogelijkheden voor de jeugd.

   Daartoe werden volgende initiatieven genomen

   • Financieren van voor- en naschoolse kinderopvang in twee van de drie woonkernen.
   • De vakantieopvang “Stekelbees” en vakantiewerking “Maboe” verder uitbouwen en financieren.
   • Organiseren van speelstraten tijdens de zomervakantie.
   • Inschakelen van de sportfunctionaris en gratis ter beschikking stellen van de sportinfrastructuur voor de organisatie van sportblokken op de lagere school.
   • Gratis ter beschikking stellen van fluorescerende jasjes voor kinderen en nieuwe middelen voor verkeersveiligheid.
   • Ter beschikking stellen van een wisselpakket boeken voor de lagere scholen in samenwerking met de bibliotheek.
   • Integrale betaling van de factuur van het schoolzwemmen van de lagere school en Sancta Maria.
   • Steunen van sociale projecten en milieuprojecten van de middelbare school Sancta Maria.
   • Onderhoud van de jeugdlokalen optimaliseren in samenspraak en samenwerking met de betrokken jeugdverenigingen en de jeugdraad.
   • Inhuldiging van een nieuwe locatie voor jeugdhuis “Jester” op site van sporthal.
   • Subsidiëring van gezonde voeding op jeugdkampen.
  • Seniorenbeleid

   Onze senioren verdienen een comfortabele en kwaliteitsvolle ‘oudedag’. De steeds groter wordende groep jong gepensioneerden heeft nood aan een actief en gevarieerd aanbod aan mogelijkheden. Wij zijn als rkd-beleid blij met de verschillende bloeiende senioren-verenigingen, en hebben deze verenigingen volwaardig ondersteund.

   Onze aandacht ging voluit naar:

   • Constructieve samenwerking met ouderenadviesraad.(Goar)
   • Uitbreiding en aanmoediging van het vrijwilligersnetwerk .
   • Verstrekken van informatie op maat van de ouderen.
   • Ondersteuning van opleidingen (o.a. in LDC) die senioren vertrouwd maken met nieuwe technologieën, tendensen en media.
   • Waardering van deskundigheid van senioren en hun ervaring verzilveren.
   • Initiatieven in het kader van het project “dementievriendelijke gemeente”.
   • Initiatieven tegen vereenzaming met o.a. verjaardagbezoekjes door vrijwilligers aan + 80-jarigen. De jarigen worden door de gemeente ook uitgenodigd op de pannenkoekennamiddag in Den Tap.
   • Organisatie van infomomenten of toneelvoorstellingen voor deze doelgroep (‘stop darmkanker’, ‘herken een beroerte’, ‘doe aan valpreventie’…) die gestalte geven aan het ondertekende charter “Gezonde gemeente”.
  • Veiligheid

   In Ruiselede ligt het algemeen onveiligheidsgevoel lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. De politie registreerde minder diefstallen en geweldmisdrijven dan in vergelijkbare gemeentes. Dit kan door een positieve samenwerking binnen de politiezone Tielt waartoe Ruiselede behoort (samen met 5 andere gemeenten) en door de inzet van plaatselijke politiediensten. In de afgelopen jaren kozen wij voor een misdaadveilige gemeente door o.a. sensibiliseringsacties m.b.t. veiligheid in en rond de eigen woning.

   Rkd koos voor de verdere uitbouw van en investering in een actief plaatselijk brandweerkorps, functionele eenheid binnen de brandweerzone Roeselare-Tielt. Hierdoor blijft een snelle interventie van de brandweer in Ruiselede gegarandeerd. Naast de aankoop van noodzakelijk materiaal (o.a. een nieuwe tankwagen) krijgt de brandweer een nieuwe locatie in een nieuw te bouwen brandweerarsenaal in de nijverheidszone (Eekhoutstraat). De gronden zijn aangekocht, de bouwwerken zijn voor een volgende legislatuur.

   Het nieuwe gebouw zal palen aan de voorziene nieuwe loodsen voor de technische diensten van de gemeente welke dan ook gecentraliseerd zullen zijn op één locatie.

  • Wonen

   Iedereen heeft recht op betaalbaar en comfortabel wonen, een aangename en
   warme thuis zonder al te hoge energiefacturen. Daarbij wil rkd, als gemeentelijke
   overheid, een cruciale rol opnemen.

   Samen met de West-Vlaamse Intercommunale werd op de vroegere site Ter Beke een centraal gelegen woonverkaveling gerealiseerd van negen bouwrijpe kavels.

   Ook diverse woon- en bouwprojecten van privéondernemers werden ondersteund.

   Verder ging onze aandacht naar volgende actiepunten:

   • Actualiseren en verduidelijken van de bestaande informatie rond energiebesparende investeringen, bestaande premies, groepsaankopen. energie en zo mogelijk aangevuld met gemeentelijke renovatiepremies.
   • Actieve samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen, de woonwinkel en het Regionaal Sociaal Verhuurkantoor.
   • Gerichte ondersteuning voor sociaal kwetsbare groepen bij de beheersing van de energie- en waterfactuur. Voor OCMW-klanten blijven ijveren voor een menswaardige minimumlevering van elektriciteit en gas.
  • Handel en economie

   In Ruiselede zijn meer mensen aan het werk dan het Vlaams gemiddelde. De lokale economie, als sleutel tot werkgelegenheid, stimuleren, was altijd al een doelstelling van rkd.

   De aanleg van het nieuwe lokale bedrijventerrein met een totale bruto oppervlakte van 10 ha, strategisch gelegen langs de Bundingstraat en de N37, zien wij dan ook als één van onze mooiste realisaties. Op dit bedrijventerrein schieten de loodsen en werven als paddenstoelen uit de grond. Er komen in totaal een 20-tal bedrijven, veelal van Ruiseledenaren. De kavels zijn bestemd voor productie, opslag en verwerking van goederen, groothandel, transport- en distributie. Zuivere kleinhandel en horeca zijn uitgesloten. Met aandacht voor het milieu en natuur werd ook gestreefd naar een CO2-vrije zone gekoppeld aan een buffergebied voor het regenwater, bestaande uit grachten en bermen en 2 grote waterpartijen. Er komen groenschermen en doorsteken voor voetgangers en fietsers.

   Andere programmapunten werden nauwlettend opgevolgd:

   • De overlast t.g.v. openbare werken zo minimaal mogelijk houden voor de zelfstandigen: minder hinder.
   • Het snel en adequaat behandelen van aanvragen van vergunningen.
   • Ondersteuning van acties zoals ‘met belgerinkel naar winkel’, eindejaarsacties, opendeurdagen,…
   • Ondersteuning van startende ondernemingen.
   • Het aanbod van gemeentelijke cadeau cheques te besteden bij plaatselijke handelaars.
  • Landbouw

   Het landelijk karakter van de gemeente uitgestrekt over 30 km2 wordt gedragen door natuur en landbouw(? Niet zo duidelijk). Het rkd-beleid bevestigt de landbouw als een duurzame schakel in dit geheel en als schakel in de plaatselijke economie.

   Ons beleid is er één van samenwerking en ondersteuning. Samenwerking met de landbouwer voor het efficiënt onderhouden van gemeentelijke waterlopen en grachten en het maaien van grasbermen.

   Ondersteuning door het creëren van kansen tot verdere ontplooiing van landbouwactiviteit en met een aantal concrete maatregelen zoals:

   • De schattingscommissie snel en efficiënt laten optreden bij schade aan gewassen veroorzaakt door weersomstandigheden of erkende natuurrampen.
   • In overleg met IVIO op een milieuverantwoorde manier de ophaling van landbouwfolie en -plastiek organiseren.
   • Ondersteunende acties voor hoeveverfraaiing en schermaanplantingen.
   • Het ter beschikking stellen van water uit het bufferbekken ( 90 miljoen liter water) voor landbouwers in perioden van langdurige droogte.
  • Cultuur

   Cultuur verenigt mensen en moet zeker ook de jeugd bereiken.

   Sinds enkele jaren kent Ruiselede een florerende Academie voor Muziek, Woord en Dans, een afdeling van Aalter. Een steeds toenemende groep leerlingen krijgt er nu een kwalitatieve basisopleiding en diploma. Hun talenten kunnen verder ontwikkeld worden bij de plaatselijke Harmonie Sint-Cecilia.

   Een vergelijkbare samenwerking met Aalter leidde tot een actief bezochte plaatselijke bibliotheek.

   Toneelvoorstellingen van de Ruysselende Lede, gastvoorstellingen, lezingen, Orfeo, boekenvoorstellingen… het zijn initiatieven die we ten volle steunen. Cultuur verenigt buurten, wat we aanmoedigen tijdens de week “Vlaanderen feest”. Zaal Kruispunt in Kruiskerke werd aangekocht als ontmoetingspunt voor de plaatselijke gemeenschap.
   Het verbroederingsproject met Krasnik is sinds 2002 een blijvend succes. Deze zomer nog waren wij (maar vooral Ruiseleedse jongeren en gastgezinnen) reeds de zesde maal de fiere gastheer voor een Poolse delegatie van 25 deelnemers.
   Er gebeurt veel in Ruiselede. Met dank aan de plaatselijke feestcomité’s van Kruiskerke, Doomkerke en Ruiselede. Met een ruggengraat van rkd-leden zorgt het feestcomité van Ruiselede voor mooie kermisweekends en voor bruisende Molenfeesten.

   Het culturele erfgoed, de geschiedenis van Ruiselede kreeg een plaats in het straatbeeld door het aanbrengen van naamborden en verwijzingen (Amerikaplein, Polenplein…). M.b.t. herdenking en bevrijding werd het project “Kinderen van toen, senioren van nu” uitgewerkt en werd een app ontwikkeld.

   Verdere sterke punten in ons beleid:

   • De transparante subsidiëring van verenigingen. Daarenboven kunnen deze verenigingen de gemeentelijke infrastructuur gratis gebruiken en werd de Zaal voor Sport en Spel geoptimaliseerd met voldoende meubilair, een beamer met scherm en Wi-Fi- voorziening.
   • De samenwerking met de cultuurraad, motor voor nieuwe initiatieven.
   • De activiteitenkalender “Uit in Ruiselede”, de ideale planningskalender
   • Het info- en ontmoetingsmoment voor nieuwe inwoners met aandacht.
    voor het aanbod aan cultuur en recreatieve mogelijkheden in de gemeente.
   • De zorg voor monumenten en gebouwen, binnen een financieel haalbaar traject. De Onze-Lieve-Vrouwkerk wordt op een verantwoorde manier deels geschilderd en de wijzerplaten en klokken komen in Doomkerke terug. De begraafplaats Sint-Pietersveld werd aangekocht en zal worden opgesmukt.
  • Sport, recreatie en toerisme

   De Ruiseleedse sport boomt en rkd zette alles in het werk om dat verder mogelijk te maken door o.a. de talrijke sportverenigingen en recreatieve sportverenigingen via een overwogen verdeelsleutel te subsidiëren.

   Om niet uit het oog te verliezen:

   • De terugkerende onderhoudswerken van de bestaande sporthal, andere sportaccommodaties, de voetvalvelden en de tennisterreinen.
   • Het voetbalveld van Ruiselede werd als tweede in West-Vlaanderen van Ledverlichting voorzien. De halogeenverlichting op 4 masten werd vervangen door een ledverlichting verdeeld over 6 masten. Ook de looppiste kreeg onlangs de noodzakelijke verlichting.
   • Een aantal fitnesstoestellen, aangekocht in Krasnik, worden ondertussen gebruikt op centrale locaties in Ruiselede.
   • Sinds juni 2018 zijn sporters opgetogen over de nieuwe multifunctionele en gewrichtsvriendelijke sportvloer in de sporthal.
   • De bezetting van de sporthal wordt optimaal verdeeld met voorrang aan de Ruiseleedse sportverenigingen.
   • Het aanlegde multifunctioneel openluchtsportterrein werd een trekpleister voor jonge sporters.
   • Ruiselede werd een hartvriendelijke gemeente door de aankoop van een defibrillator en de organisatie van een cursus EHBO voor begeleiders en trainers van alle sportverenigingen.
   • De sportbeoefening door senioren en andersvaliden kreeg het nodige aanbod en de tussenkomst op het inschrijvingsgeld voor Ruiseleedse jongeren in een Ruiseleedse sportclub bleef gegarandeerd.
   • In samenwerking met de sportraad werd de Molendorpsloop jaarlijks georganiseerd en de jaarlijkse huldiging van de sportlaureaten werd in een nieuw kleedje gestoken.

   Samenwerkingsverbanden met de gemeenten van het Europees Leaderproject en Westtoer leidden ertoe dat de recreatieve waarde van het bospatrimonium van Kruiskerke en Doomkerke verder ontwikkeld werden. De eerste stap van de inrichting van Doomkerke als onthaalpoort is letterlijk en figuurlijk gezet eind maart 2017: dan werd het Beierhaagpad van 400 meter ingewandeld. Dit verbindt de Brandstraat met de Gulke Putten. In 2015 werd reeds de noodzakelijke grond voor de toegangsweg tot ‘t Disveld aangekocht.

   Eind 2017 werden het ruiterpad en de schaatsweide geopend. Het ruiterpad loopt door het Parochieveld- en Bruwaanbos (Kruiskerke) en is 1,5 km lang. Een kleine, natte weide aan de rand van het Parochieveldbos, wordt bij vriesweer omgetoverd tot schaatsweide. En of er al op geschaatst werd!

  • Milieu en natuur

   Van de Ruiselenaren is 87 % tevreden met de natuur- en groenvoorzieningen in de buurt. Het Ruiseleedse bospratrimonium wordt verder ontdekt door de uitbreiding van wandel- en fietsnetwerken waarbij Doomkerke en het ‘t Disveld steeds meer als toekomstig onthaalportaal van het landschapspark Bulskampveld worden gezien.

   Om geleidelijk aan van het doven van de bestaande straatverlichting over te gaan naar het dimmen werd een energiezorgplan uitgestippeld met een jaarlijks budget voor stapsgewijze overschakeling naar LED-verlichting. Energiezorg betekent ook installatie van zonnepanelen, ondertussen gerealiseerd op een aantal gemeentelijke gebouwen. Toekomstgericht werden, in de omgeving van het gemeentehuis, oplaadpunten voor elektrische fietsen en een eerste oplaadpunt voor elektrische wagens geplaatst.

   Met het verbod op herbiciden werden gasbranders en onkruidborstelmachines aangekocht om op een milieuvriendelijke manier de moeilijke strijd tegen onkruid aan te gaan.

   Wat we verder blijven doen of hebben gedaan:

   • Promotie van het Fonds ter Reductie van de Globale Energiekost voor goedkope leningen bij energiebesparende investeringen.
   • Verdere investeringen in beheer, openstelling en eventuele aankoop van groen- en natuurgebieden.
   • Streven naar meer biodiversiteit in de tuin(?) en op gemeentelijke gronden in samenwerking met de milieuraad. Sinds enige jaren worden daarom bijenvriendelijke bloemranden ingezaaid (Poekevoetweg, ‘t Disveld, Geboortebos…) en telt de gemeente één hotel… voor insecten
   • Onderhoud van wegbermen op een ecologische manier met afvoer van maaisel.
   • Verder uitbouwen en handhaven van een verantwoord en klantvriendelijk afvalbeheer met IVIO. Sinds de invoering van de verplichte registratie en de hefbomen op het containerpark daalde het aantal bezoeken met 35% maar steeg het aantal bezoekers met 2,5%. Ruiseledenaren blijven goede sorteerders en met een inhoud van 9,5 kg per afvalzak zitten wij op het gemiddelde en de norm door IVIO gesteld.
   • Ondersteunen en organiseren van het opruimen van zwerfvuil en ondertekening van de petitie van de statiegeldalliantie als preventieve maatregel. Om sluikstorten bij glasbolsites tegen te gaan, maakt de gemeente binnenkort gebruik van de mobiele camera’s van IVIO .
   • Promoten van de evenementencontainer via gemeentelijke tussenkomst.
   • Ondersteunen van sorteren en composteren met vormingsactiviteiten.
   • Ondersteunen van de actie van aankoop van scharrelkippen.
  • Financieel beleid

   Het is uniek dat een partij gedurende 18 jaar de gemeentebelastingen niet verhoogt en toch niet ter plaatse blijft trappelen. Er werden geen nieuwe leningen opgenomen en alle investeringen gebeurden met eigen middelen. De schulddruk daalde in de voorbije jaren met meer dan 100 euro tot 308,00 euro per inwoner. Daarmee zitten we op 1/5 tot 1/6 van andere Vlaamse gemeenten en steden.(? laatste zin niet zo duidelijk)

   De belastingdruk zit op € 594 per inwoner (6,5 % belastingen, taksen, onroerende voorheffing,…). Dat is € 11 minder dan het gemiddelde in soortgelijke gemeenten. Het voor zes jaar opgestelde masterplan werd gelinkt aan een financiële Beleids- en BeheersCyclus, die resulteert in een uitzonderlijk positief resultaat op de kasbalans en op gebied van de autofinancieringsmarge.

  • Met dank aan…

   Iedereen die actief is op de diensten van het gemeentehuis en het Sociaal Huis.

   Volgens de gemeentemonitor is 78 % van de Ruiseledenaars tevreden over de dienstverlening van de gemeente.

   Klantvriendelijkheid wordt er gekoppeld aan professionalisering, communicatie en digitalisering, waarin wij ook maximaal geïnvesteerd hebben. Dank ook aan de personeelsleden van de technische dienst die dagelijks werken voor een “mooi” Ruiselede.